Cs de Vila-real propone al bipartito un paquete de medidas para trabajar conjuntamente contra la COVID-19 y reactivar la economía local

El portavoz, Domingo Vicent, reitera "el agradecimiento a todos los que se están dejando la piel para que superemos esta emergencia sanitaria y social"

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) del Ayuntamiento de Vila-real ha propuesto al bipartito un paquete de medidas para trabajar conjuntamente contra la COVID-19 y sobre todo reactivar la economía local. En este sentido, Vicent ha manifestado que «se trata de una serie de iniciativas a estudiar de forma consensuada entre todos los partidos del Consistorio y que están pensadas para la segunda mitad del año cuando previsiblemente esta situación haya quedado atrás, pues ahora la prioridad es la asistencia sanitaria y social».

«Desde Cs creemos que lo más importante es revitalizar el consumo local, básicamente formado por pymes y autónomos tanto de la hostelería como de otras actividades». «Por ello, apostamos por la creación de una ‘Oficina de la Recuperación’ a modo de ventanilla única, ayudas para aquellos que no hayan podido acceder a las subvenciones estatales y autonómicas, especialmente en los casos de reducción de la facturación, así como la devolución o exención de las tasas de mercados, terrazas u ocupación de vía pública correspondientes al segundo trimestre», ha informado el edil.

Igualmente, el concejal ha explicado que «en materia fiscal, hemos trasladado al equipo de Gobierno la posibilidad de permitir el aplazamiento de la Contribución sin intereses en seis plazos empezando en octubre de 2020 o enero de 2021, si así fuera posible».

«Para todo ello, es imprescindible reestructurar el presupuesto y reorientar los gastos con la idea de priorizar la ayuda a familias y personas con problemas, así como pensando en la dinamización económica», ha añadido el portavoz.

El portavoz ha agradecido al equipo de Gobierno «la colaboración prestada hasta ahora y especialmente la labor de todos los que se están dejando la piel para que superemos esta situación en Vila-real y en España lo antes posible. También todo nuestro afecto a los familiares de los fallecidos y trabajadores afectados de la Residencia de la Virgen de Gracia», ha concluido el concejal.

Cs de Vila-real proposa al bipartit un paquet de  mesures per a treballar conjuntament contra la COVID-19 i reactivar l’economia

· El portaveu, Domingo Vicent, reitera «l’agraïment a  tots els que s’estan deixant la pell per a que superem aquesta emergència sanitària i social»

Vila-real,  divendres 3 d’abril de 2020. El grup municipal de Ciutadans (Cs) de l’Ajuntament de Vila-real ha proposat al bipartit un paquet de mesures per a treballar conjuntament contra la COVID-19 i sobretot reactivar l’economia local. En aquest sentit, Vicent ha manifestat que «es tracta d’una sèrie d’iniciatives a estudiar de forma consensuada entre tots els partits del Consistori i que estan pensades per a la segona meitat de l’any quan previsiblement aquesta situació haja quedat arrere, perquè ara la prioritat és l’assistència sanitària i social». 


«Des de Cs creiem que el més important és revitalitzar el consum local, bàsicament format per pimes i autònoms tant de l’hostaleria com d’altres activitats». «Per això, apostem per la creació d’una ‘Oficina de la Recuperació’ a manera de finestreta única, ajudes per a aquells que no hagen pogut accedir a les subvencions estatals i autonòmiques, especialment en els casos de reducció de la facturació, així com la devolució o exempció de les taxes de mercats, terrasses o ocupació de via pública corresponents al segon trimestre», ha informat l’edil.

Igualment, el regidor ha explicat que «en matèria fiscal, hem traslladat a l’equip de Govern la possibilitat de permetre l’ajornament de la Contribució sense interessos en sis terminis començant a l’octubre de 2020 o gener de 2021, si fos així possible».

«Per a tot això, és imprescindible reestructurar el pressupost i reorientar les despeses amb la idea de prioritzar l’ajuda a famílies i persones amb problemes, així com pensant en la dinamització econòmica», ha afegit el portaveu.

El portaveu ha agraït a el equip de Govern «la col·laboració prestada fins ara i especialment la labor de tots els que s’estan deixant la pell perquè superem aquesta situació a Vila-real i a Espanya al més prompte possible. També tot el nostre afecte als familiars dels morts i treballadors afectats de la Residència de la Verge de Gràcia», ha conclòs el regidor.